PRIVACY & WETGEVING

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

PRIVACYREGELEMENT

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:
Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
Nadat de cliënt is behandeld, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

WET OP DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST (Wet WGBO)

De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een fysiotherapeut een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Het privacy reglement is dus een onderdeel wat geregeld wordt via de WGBO.

RECHTEN

De WGBO regelt:
recht op informatie over de medische situatie
toestemming voor een medische behandeling
inzage in het medisch dossier
Recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens
Recht op vrije artsenkeuze
vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen

Brochure - Wet elektronische verwerking van gegevens

Deze brochure gaat over de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg. De wet regelt de voorwaarden waaronder zorgverleners medische gegevens veilig en elektronisch kunnen inzien of uitwisselen met andere zorgverleners. Daarnaast regelt de wet ook de rechten van patiënten bij elektronische gegevensuitwisseling.

Download hier de brochure